„КАЯ ПРО“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

funds logo

„КАЯ ПРО“ ООД започна изпълнението на по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

Общата цел на проекта е да се осигури оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, да се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да се осигури стабилност на работните места.

Общият бюджет на проекта е на стойност 4 100 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 3 485 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 615 лв. са национално финансиране.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 30 декември 2020 г. финансова помощ BG16RFOP002-2.073-19362-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.073-19362-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Прессъобщение